Ibbenbürener Schiffsmodellclub e.V.
SMC-Ibbenbüren
1:50 Treffen + Schaufahren Ibbenbüren

1:50 Treffen + Schaufahren Ibbenbüren