Ibbenbürener Schiffsmodellclub e.V.
SMC-Ibbenbüren
U.S. Army-TUG ST- 74

U.S. Army-TUG ST- 74